Yttrande över förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Finansinspektionen föreslår ändringar i sina föreskrifter och allmänna råd om dels kapitaltäckning och stora exponeringar (FFFS 2007:1), dels om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5). Förslagen innebär att de genom direktiv 2010/76 EU beslutade ändringarna i direktiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut samt i direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersbolag och kreditinstitut genomförs. I förslaget beaktas också de riktlinjer som Europeiska banktillsynskommittén (CEBS) har tagit fram på områden som omfattas av kapitaltäckningsdirektiven. Syftet med såväl ändringarna i direktiven som i Finansinspektionens förslag är att skapa relevanta och tydliga regler som säkerställer att instituten är tillräckligt kapitaliserade för att möta de risker som uppkommer i verksamheten. Förslagen innebär närmare bestämt att kraven på instituten skärps när det gäller tillämpningen av värdering till verkligt värde. Vidare införs nya regler om bland annat Postadress