Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Transportstyrelsen har genomfört en omfattande analys och tolkning av körkortsdirektivets i syfte att utreda hur medicinföreskrifterna förhåller sig till direktivets reglering om synfunktionerna. Resultat visar att föreskrifterna på några ställen inte uppfyller minimikraven i direktivet, vilket innebär att föreskrifterna behöver revideras för att nå upp till den nivå som direktivet kräver. Förslaget innebär bland annat att det grundläggande synintyget ska utfärdas av läkare eller optiker. Detta innebär att synintyget inte längre kan utfärdas av andra yrkeskategorier som till exempel synprövare i en optikbutik eller vid en trafikskola. Vidare förväntas ändrade krav gällande synfält leda till att fler personer än idag klarar synfältskraven, vilket kan få positiva effekter för branscher som är i behov av yrkesförare. Regelrådet kan konstatera att förslagsställaren på ett godtagbart sätt har redovisat samtliga punkter i sin konsekvensutredning

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag