Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifterna om insättningsgaranti

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Riksgäldskontoret (Riksgälden) föreslår ändringar i bilagan till Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti. Ändringarna innebär en reviderad modell för beräkning av insättningsgarantiavgiften, vilket innebär att:

 • antalet riskklasser utökas från sex till nio,
 • ntervallet för de summerade riskvikterna utökas från 70-180 till 50-200 procent,
 • ränserna för intervall för sammanlagd riskpoäng ska vara absoluta istället för relativa i  förhållande till övriga institut,
 • en ny riskindikator, systemviktigt institut, införs,
 • kapitalmåttet kärnprimärkapitalkvot byts ut mot kapitalkravskvot,
 • nettofinansieringskvoten används som riskindikator,
 • riskindikatorer som mäter insättningsgarantins förväntade förlust, givet att institutet fallerar, får större vikt,
 • nya skalor för fördelning av individuell riskpoäng införs,
 • relativa intervall används för indikatorerna bruttosoliditet, kapitalkravskvot, nettofinansieringskvot, riskviktade tillgångar/totala tillgångar samt ej intecknade tillgångar/garanterade insättningar,
 • bsoluta intervall införs för indikatorerna likviditetstäckningsgrad, andel nödlidande lån, avkastning på totalt kapital och systemviktigt institut, och
 • instruktioner för hur värden ska rapporteras ges inför varje rapporteringstillfälle.

De föreslagna ändrade föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.