Yttrande över förslag till ändringar i förordningen (2007:222) om stadsbidrag för fortbildning av lärare och förordningen (2009:280) om stadsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan

Regelrådet delar den i konsekvensutredningen redovisade uppfattningen att inga kostnader uppstår med anledning av de föreslagna ändringarna. Regelrådet kan därför tillstyrka förslagen. Den konsekvensutredning som upprättats innehåller en tydlig redovisning av alternativa lösningar, antalet berörda företag samt förslagens påverkan på företagens administrativa kostnader. Konsekvensutredningen får därmed anses godtagbar.