Yttrande över förslag till ändringar i kapitel 5 och 6 i Tullordningen (TFS 2016:2)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Tullverket föreslår ändringar i kapitel 5 och 6 i Tullordningen. Regelrådet konstaterar att ändringarna har viss relation till de ändringar som Tullverket föreslog under 2023 gällande Tullordningen (se RR2023:139).

Tullverket föreslår ändringar i kapitel 5 i Tullordningen (ankomst till anvisad plats) för att följa den tidsplan som EU tagit fram för den övergången till elektronisk uppgiftslämning. Tullverket föreslår därför att järnvägstransporter som inte omfattas av ett förfarande för transitering ska kunna ankomma till en av Tullverket anvisad plats. Det nya förslaget innebär även att transportören behöver inkomma med en avisering till Tullverket senast en timme innan gränspassage, eller senast vid den tidpunkt då tåget avgår i de fall avgångsplatsen ligger närmare gränspassage än en timme i resväg. Förslagets bakgrund och syfte beskrivs vidare på sida 11–12 i konsekvensutredningen. Regelrådet finner att beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte är väl genomförd.

Det bakomliggande förslaget

Förslag