Yttrande över förslag till ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:46) om återbetalning av stöd

Regelrådet delar Statens jordbruksverks uppfattning att de föreslagna ändringarna inte leder till ökade administrativa kostnader för företag.

Regelrådet anser att genomförd konsekvensutredning i allt väsentligt uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.