Yttrande över förslag till ändringar i tillstånds-bestämmelser för räkfiske i Skagerrak och Kattegatt

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring av kvotperioden för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt som innebär att den nya kvotperioden ska sträcka sig från den 1 juli till den 30 juni i stället för att baseras på kalenderåret. Detta uppges medföra behov av justeringar gällande infiskningskrav för att få förnyat fisketillstånd för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt nästkommande förvaltningsperiod samt när på året överlåtelser av fiskemöjligheter tidigast får ske mellan samtliga tillståndshavare. I övrigt uppges remissen innehålla ändringar som syftar till att förtydliga principer som redan tillämpas samt ändringar av redaktionell karaktär.

Ändringarna avser Havs- och vattenmyndighetens (HaV) föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet och föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 i samband med att den nya kvotperioden börjar gälla.

Det bakomliggande förslaget

Förslag