Yttrande över förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (2009:XXX) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret

Nu föreslagna ändringar synes till största delen vara en konsekvens av ett EG-direktiv. Enligt den utredning som ligger till grund för förslagen kommer ändringarna att innebära en viss kostnadsökning initialt då nuvarande system för fordonsregistrering måste anpassas till gemenskapsrätten. På sikt bedöms ändringarna emellertid medföra minskade administrativa kostnader för de företag som berörs. Regelrådet kan inte finna att en annan lösning hade varit bättre från administrativ synpunkt. Med beaktande av detta tillstyrker Regelrådet förslagen.