Yttrande över förslag till Arbetsmiljöverkets föreskrifter i en ny struktur

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Det anges att förslaget för det första innebär att Arbetsmiljöverkets idag gällande föreskrifter inordnas i en ny struktur. I samband med denna omstrukturering av föreskrifterna föreslås lämnas även förslag till justeringar i bestämmelsernas innehåll i sak, i några fall. Det anges att den nya regelstrukturen är indelad i tre delar och föreskrifterna är införda i 14 nya föreskriftshäften där varje föreskrift i dagsläget har arbetsnummer 1.1–3.3. Paragraferna i de nuvarande 67 föreskrifterna anges vara insorterade i dessa 14 föreskriftshäften.

Specifikt avseende regelstrukturens del 1 anges följande. Föreskriftshäftena 1.1–1.2 anges vara indelade efter olika juridiska roller i arbetsmiljöarbetet och innehåller grundläggande arbetsmiljöregler. Föreskriftshäftena 1.3–1.8 anges innehålla produktregler för de som tillhandahåller vissa typer av produkter. Föreskriftshäftet 1.3 anges innehålla oharmoniserade regler medan 1.4–1.8 innehåller harmoniserade regler. Avseende del 2 i den föreslagna nya strukturen anges följande. Föreskriftshäftena 2.1–2.3 innehåller regler om vanliga arbetsmiljörisker, användning av arbetsutrustning och utformning av arbetsplatser. Avseende del 3, slutligen, anges att föreskriftshäftena 3.1–3.3 innehåller regler om risker vid särskilda typer av arbeten och regler om specifika kontroller.

I samband med att föreskriftstexterna har sorterats in i den nya strukturen anges att Arbetsmiljöverket i några fall har upphöjt allmänna råd till tvingande föreskriftstext. Det finns även andra exempel på där förslagsställaren bedömer att en förändring sker i sak genom de nya bestämmelserna. Detta anges i synnerhet gälla grundläggande arbetsmiljöregler vid planering, projektering och samordning på byggområdet där en regelutveckling skett. Förändringar i sak förekommer emellertid även i fler avseenden[1].

I remissen anges att det har upprättats en övergripande konsekvensutredning och specifika konsekvensutredningar till föreskriftsförslag enligt följande.

  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om grundläggande arbetsmiljörisker – för
  • dig som har arbetsgivaransvar,
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om grundläggande arbetsmiljöregler vid planering, projektering och samordning – för dig som är byggherre, projektör eller byggarbetsmiljösamordnare,
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om produktregler för stegar, ställningar, och viss annan utrustning för arbete på höjd, samt vissa trycksatta anordningar,
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vanliga risker i arbetsmiljön,
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning samt
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om specifika risker vid vissa typer av arbeten.

Regelrådets granskning fokuserar på konsekvensutredningar till de delar av förslaget som kan ge effekter av betydelse för företag.

[1] För en systematisk översikt av hur idag befintliga föreskrifter inordnas i den nya strukturen hänvisas till den paragrafnyckel som ingår i remissen.

Taggar:

ny struktur