Yttrande över förslag till Boverkets föreskrifter om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller Boverkets förslag på nya föreskrifter om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder (BFS 2018:XX). Föreskrifterna innebär en precisering av bestämmelserna i förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder (hädanefter förordningen). Stödet är på totalt 275 miljoner kronor och får ges till organisationer, aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor, stiftelser och kommuner. Boverket fattar beslut om, och betalar ut stöd. Föreskrifterna preciserar vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan, uppgifter som ska lämnas inför uppföljning och utvärdering av stödet, hur elektroniska ansökan ska gå till (från 2019) och verkställer förordningen