Yttrande över förslag till föreskrift om prisrapportering av nöt-, gris och lammkött

I sak skiljer sig de föreslagna föreskrifterna från nu gällande regelverk bara vad avser tidpunkten för den aktuella prisrapporteringen. Regelrådet kan ansluta sig till Statens jordbruksverks uppfattning att de föreslagna ändringarna inte har någon påverkan på företagens administrativa kostnader.

Konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.