Yttrande över förslag till föreskrifter avseende Sjöfartsverkets farleds- och lotsavgifter samt taxa för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser Sjöfartsverkets årliga föreskrifts- och avgiftsrevidering gällande farleds-avgifter, lotsavgifter och taxa för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal.

Farledsavgifterna höjs, enligt förslaget, generellt i enlighet med den ram som tillåts i Sjöfarts-verkets regleringsbrev. Höjningen uppgår till 4,5 procent.

Avgiftsreduktionen för fjärrzonstrafiken sänks, enligt förslaget, från 50 procent till 25 procent enligt vad som tidigare beslutats av Sjöfartsverket om en gradvis utfasning av reduktionen.

Lotsavgifterna höjs, enligt förslaget, generellt med tio procent, vilket uppges ge en kostnads-täckning på hundra procent.

Trossföringsavgiften höjs med hundra kronor per sluss, från 700 kronor till 800 kronor.

Det bakomliggande förslaget

Förslag