Yttrande över förslag till föreskrifter för kosmetiska solarier och artificiella solningsanläggningar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen avser förslag till nya föreskrifter om kosmetiska solarier och artificiella solnings-anläggningar som ska ersätta gällande föreskrifter SSMFS 2012:5 på samma område.

De uppgifter som ska lämnas till tillsynsmyndigheten av den som avser att bedriva verk-samhet som tillhandahåller kosmetiska solarier har ändrats, så att ett uppgiftskrav införs om egenkontrollprogram.

En ny bestämmelse införs där det framgår att egenkontrollprogrammet ska omfatta dokumenterade rutiner för att säkerställa att:

 1. förbudet i 7 kap. 6 § strålskyddslagen (2018:396) mot att yrkesmässigt låta någon som inte har fyllt 18 år att sola i ett kosmetiskt solarium upprätthålls,
 2. varje solariums utformning uppfyller kraven i 4 och 5 §§,
 3. kraven på lysrören i 6 § efterlevs,
 4. varje solarium är märkt i enlighet med 7 §,
 5. service är utförd i enlighet med 8 §,
 6. varje solarium är placerat eller avskärmat i enlighet med 9 §,
 7. kraven beträffande exponeringsschema i 10 och 11 §§ är uppfyllda,
 8. information är anslagen i enlighet med 12–14 §§,
 9. användare tagit del av information enligt 14 §,
 10. skyddsglasögon finns tillgängliga i enlighet med 18 §,
 11. kraven i 19 § är uppfyllda för obemannade verksamheter,
 12. de som arbetar i verksamheten har tillräckliga kunskaper om strålskyddslagen samt dessa föreskrifter, och
 13. förändringar meddelas tillsynsmyndigheten i enlighet med 2 kap 3 §.

Den skylt med information om förbudet mot att låta någon som är under 18 år sola i ett kos-metiskt solarium som avses i 7 kap. 7 § 2 strålskyddslagen (2018:396), ska vara utformad på det sätt som framgår av bilaga 4 och minst ha format A3. Skylten ska även finnas väl synlig vid plats där solningen betalas eller bokas. 18-årsgränsen för att få sola i ett kosmetiskt sol-arium finns sedan 2012 i strålskyddslagen.

En ändring införs så att det framgår att i en verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten får endast solarium av UV-typ 3 användas, vilket är den UV-typ som är an-passad för att användas av personer utan särskild utbildning. Syftet är att ha begräsningar i den totala erytemeffektiva irradiansen både för kort- och långvågig ultraviolett strålning, och genom detta minska risken för skador orsakade av UV-strålning. Syftet med bestämmelsen är även att alla solarier som upplåts till allmänheten ska uppfylla samma typ av produkt-säkerhetskrav.

Ett förtydligande införs om godkända lysrör.

Det införs ett krav på att varje solarium ska genomgå service minst en gång om året eller med det kortare tidsintervall som krävs för att säkerställa att utrustningen fungerar som avsett, och att den totala erytemeffektiva irradiansen inte överstiger 0,3 watt per kvadrat- meter. Servicen ska genomföras och dokumenteras av en för ändamålet utbildad tekniker, och dokumentationen ska bevaras i minst 5 år.

Det införs krav på att myndighetsinformation om solariesolning måste tillhandahållas digitalt av solarieverksamheter. Vilket omfattar råd för att skydda hälsa och information om att huden ska vara ren från krämer och andra kosmetiska produkter före solning. Solarieverksamheter som använder sig av digitala betalnings- eller bokningssystem ska också hålla denna infor-mation tillgänglig digitalt i anslutning till betalnings- eller bokningssystemet samt säkerställa att användaren alltid tar del av informationen före solningstillfället.

En ändring i reglerna kring exponeringsschema har införts så att det framgår att schemat inte får stå i strid med bilaga 2 punkt 2.

Det införs ett förbud mot marknadsföring på ett sätt som antyder att användningen av solarier är hälsofrämjande eller kan ge medicinska effekter.

Det gällande förbudet mot att sälja kosmetiska produkter för användning före eller under solarieanvändning ändras, så att det specificeras och förtydligas vilken egenskap hos produk-terna som främst är relevant i detta sammanhang.

Det bakomliggande förslaget

Förslag