Yttrande över förslag till föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek

Regelrådet delar Läkemedelsverkets uppfattning att de föreslagna föreskrifterna motsvarar den mest lämpliga lösningen av det aktuella problemet. Även om förslagetkanleda till något ökade administrativa kostnader för företagenkanRegelrådet inte finna annat än att alternativa lösningar med mindre omfattande konsekvenser saknas.

Regelrådet anser att genomförd konsekvensutredning i allt väsentligt uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Enligt Regelrådet är det dock önskvärt att det under den fortsatta handläggningen av ärendet genomförs en uppskattning av de av förslaget föranledda administrativa kostnaderna för ett normalföretag.