Yttrande över förslag till föreskrifter om aktsamhet vid planering och utförande av bygg-, rivnings- och markarbeten

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att förslaget inte har beräknats gällande möjliga kostnader eller besparingar, vilket hade varit önskvärt. Mot bakgrund av att reglerna är ett förtydligande och att förslagsställaren anger att inga betydande kostnader uppstår kan ärendet i sin helhet ändå godtas, även om vissa formuleringar i ärendet också kan tyda på att den ökade tydligheten till följd av förslaget också skulle kunna medföra möjliga kostnadsbesparingar.
Godtagbara aspekter är bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, beskrivning av företags storlek, antal och bransch, tidsåtgång och påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag, regleringens påverkan på företagen i andra avseenden, särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning.

Noteras bör att Regelrådet granskat den enskilda regeln, men inte bedömt effekter av regelsamlingen som helhet.

Regelrådet hade gärna sett en tydligare beskrivning av företagens kostnader och verksamhet, men anser ändå att den beskrivning som anges är godtagbar.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag