Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring av föreskrifter om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget innebär ändringar i 1 och 2 §§ i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll.

Remissen innehåller även förslag till allmänna råd, vilka inte omfattas av Regelrådets granskning.

Förslagsställaren föreslår att tillämpningsområdet för Livsmedelsverkets föreskrifter om kontrollfrekvens och riskbaserad offentlig kontroll ändras till att omfatta sådana verksamheter som har registrerats enligt 2 kap. 1 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:5) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (hädanefter kontaktmaterialverksamheter). Det föreslås dessutom att kontaktmaterialaktiviteter som förekommer på sådana livsmedelsanläggningar som redan omfattas av föreskrifternas tillämpningsområde ska beaktas vid bedömning av kontrollbehov och fastställande av kontrollfrekvens.

Livsmedelsverket föreslår vidare att tillämpningsområdet ändras till att också omfatta anläggningar för tillverkning av snusliknande produkter. Snusliknande produkter omfattas sedan den 1 januari 2023 av livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813).

Förslagen innebär att föreskrifterna i sin helhet görs gällande för de verksamheter som tillämpningsområdet utökas till att omfatta. Berörda kontrollmyndigheter är kommunerna och Livsmedelsverket.

Ändringsföreskriften föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag