Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

Det remitterade förslaget innebär att insamlingsverksamhet ska omfattas av krav på lagring av elavfall. Enligt nuvarande föreskrifter omfattas enbart förbehandlingsverksamhet. Bakgrunden till förslaget är en officiell underrättelse från kommissionen om att Sverige inte uppfyller vissa krav som följer av direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE-direktivet). Kommissionen har i september 2012 stämt Sverige inför EU-domstolen på grund av att Sverige inte genomfört det aktuella direktivet på ett korrekt sätt. Direktivet har sedermera arbetats om så att insamlingsverksamhet uttryckligen omfattas. Det omarbetade direktivet ska genomföras i samtliga medlemsländer senast den 14 februari 2014. Kommissionen godtar dock inte att Sverige genomför de begärda ändringarna först i samband med införlivningen av det ändrade direktivet. Föreskrifterna föreslås därför träda i kraft den 1 april 2013. Syftet med direktivet och de föreslagna föreskrifterna är bl.a. att förebygga uppkomsten av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och att återanvändning och materialåtervinning av sådant avfall sker i så stor utsträckning som möjligt.