Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Sammantaget finner Regelrådet att förslagsställaren har beskrivit orsaken till att ett förslag som möjliggör att Finansinspektionen kan ta fram statistik som underlag angående betalkonton till kommissionen. Genom detta förslag får inspektionen lagliga möjligheter att inhämta denna information och förse kommissionen med densamma. Det hade varit önskvärt att förslagsställaren hade beskrivit alternativa lösningar mer ingående. I denna del hade det varit önskvärt att förslagsställaren presenterat vilken kvalitetsgrad som bör uppnås gällande den insamlade statistiken för att på ett godtagbart sätt kunna möta kraven på området från EU kommissionen samt om skulle kunna påverka hur förslaget utformas och därmed även ge en konsekvens om ifall alternativa lösningar vore möjliga i detta fall.

Brister i ärendet är alternativa lösningar, beskrivning av storlek och bransch samt om särskilda hänsyn är möjliga att tas vid reglernas utformning.

Övriga aspekter är godtagbara. Regelrådet noterar även att beräkningar av administrativa och andra kostnader presenteras i konsekvensutredningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen  uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag