Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel

Förslagen innehåller övergångsbestämmelser rörande förvaring och exponering på försäljningsstället av växtbaserade läkemedel som efter ansökan godkänts som receptfria läkemedel.