Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

De föreslagna ändringarna avser Läkemedelsverkets förteckning över livsmedel för särskilda näringsändamål. Den upprättade konsekvensutredningen belyser hur ändringarna påverkar företagens administrativa kostnader. Regelrådet delar Läkemedelsverkets uppfattning att ändringarna inte leder till ökade administrativa kostnader för företag och kan därför tillstyrka förslaget. Regelrådet förutsätter därvid att Läkemedelsverket i sina rutiner för uppdatering av förteckningen beaktar bl.a. möjligheten för tillverkare att få med nya produkter i förteckningen.