Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2018:2) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändringar i Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2018:02) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen. Ändringen sker till följd av ändringar i lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen (reduktionspliktslagen). I och med ändringarna i reduktionspliktslagen ändrades även rubriken till lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp i vissa fossila drivmedel.

 

Lagen ska bidra till att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter, med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Reduktionsplikten innebär en skyldighet för berörda företag att minska växthusgasutsläppen från bensin, diesel och flygfotogen genom inblandning av biodrivmedel.

Föreskriften föreslås nu ändras för att innefatta bestämmelser för flygfotogen. I föreskrifterna finns bestämmelser om hur utsläppsminskningen ska beräknas och beräkning av den energimängd (motsvarande det reduktionspliktiga drivmedlet) som minskningen ska jämföras med för flygfotogen.

Företag som träffas av reduktionsplikten har möjlighet att blanda in biodrivmedel samt förvärva överskott från företag som uppfyllt utöver sin reduktionsplikt. För det fall företagen inte uppfyller sin reduktionsplikt för ett visst kalenderår kan de behöva en betala en reduktionspliktsavgift. Till följd av ändring av rubriken i reduktionspliktslagen ändras även rubriken i Energimyndighetens föreskrifter till Statens energimyndighets föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.