Yttrande över förslag till föreskrifter om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet

De aktuella föreskrifterna innehåller bestämmelser framförallt om olika former av egenkontroll, tillsyn och besiktning av fartyg. Förslaget omfattar dels förtydliganden av föreskrifterna, dels ändringar som hänför sig till ikraftträdandet av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/16/EU.