Yttrande över förslag till föreskrifter om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden

Förslaget till nya föreskrifter avser tillämpningen av socialtjänstlagen, SoL (2001:453) och handlar om förtydliganden gällande handläggning och uppföljning av ärenden samt genomförande av beslut om bistånd i form av boende i särskild boendeform för service och omvårdnad som avses i 5 kap. 5 § SoL. Förslaget innehåller nya krav på bemanning av personal i särskilda boenden.

De krav som berör enskilda företags verksamhet avser krav på upprättande respektive uppföljning av genomförandeplaner med utgångspunkt i socialnämndens beslut. Genomförandeplanerna ska utvisa hur och när servicen och omvårdnaden ska utföras för varje boende, så att den enskilde får en omsorg som är av god kvalitet och utformad utifrån personens behov och förutsättningar. Med genomförandeplanerna som underlag, ska företagen sedan sammanställa det totala behovet av service och omvårdnad och utifrån detta analysera behovet av omsorgspersonal. Förslaget innefattar även krav på att särskilda boenden är bemannade dygnet runt.

Förslaget föreslås träda ikraft den 31 mars 2015.

I samband med ikraftträdandet upphävs Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom.