Yttrande över förslag till föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar. Den innehåller även ett förslag att upphäva föreskrifterna (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar.

Förslaget anges bland annat innebära en sammanslagning av Arbetsmiljöverkets befintliga föreskrifter om användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1), besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3), gasflaskor (AFS 2001:4) samt om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2005:2, emellertid enbart avseende de delar av dessa föreskrifter som avser anläggningskontroll och montering av rörledningar till trycksatta anordningar).