Yttrande över förslag till föreskrifter om beräkning av sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjuk-penning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter som beskriver hur beräkningen av sjukförsäkrings-avgift vid karenstid för sjukpenning ska göras.

I konsekvensutredningen anges att förslagsställaren anser att de nya föreskrifterna bör träda i kraft den 1 november 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag