Yttrande över förslag till föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Remissen avser förslag till föreskrifter som berör clearingbolag och filialer till utländska clearingbolag om bland annat krav på tillståndsansökan och information- och it-säkerhet.

Regelrådet anser att remissen sammantaget håller hög kvalitet, framför allt vad gäller beskrivning av påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet. Regelrådet har även funnit att aspekterna bakgrund och syfte, effekter om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande, behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån antal, storlek och bransch och påverkan på företagen i andra avseenden är godtagbara. Regelrådet har dock funnit att nyanser och tydlighet delvis saknas i vilka alternativa lösningar som beaktats. Särskilt gällande den uppgiftslämnarbörda som åligger företag vid tillståndsansökan. Det finns enligt Regelrådet för dessa delar av förslaget alternativa lösningar som borde beaktats av förslagsställaren. Vidare anser Regelrådet att de nya kraven och otydligheten kring vad proportionalitetsprincipen ska innebära tillsammans höjer tröskeln för nya företag och då framför allt mindre företag att konkurrera på marknaden. Detta borde också beaktats av förslagsställaren i konsekvensutredningen. Till sist anser Regelrådet att otydligheten gällande hur proportionalitetsprincipen ska användas påverkan bedömningen av aspekten om särskild hänsyn till små företag. Därför har Regelrådet funnit att aspekterna alternativa lösningar, konkurrensförhållanden för berörda företag och särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning är bristfälliga. Sammantagen anser dock Regelrådet att marknaden för detta förslag är så pass liten och eftersom det framgår att Finansinspektionen haft en dialog med berörda parter vid utformandet av föreskrifterna att dessa brister inte ska påverka Regelrådets bedömning av konsekvensutredningens kvalitet som helhet.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag