Yttrande över förslag till föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Tobaksfria nikotinprodukter är numera reglerade genom lag och förordning. Vissa av reglerna behöver dock, enligt förslagsställaren, kompletteras för att uppnå syftena med lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter, LTN, bland annat att öka skyddet för barns och ungas hälsa. För att uppnå detta syfte föreslås föreskrifter som preciserar hur egenkontrollprogram för tobaksfria nikotinprodukter ska utformas.

Rutinerna i egenkontrollprogram ska bland annat beskriva hur detaljhandlaren säkerställer att produkterna är rätt märkta och att de inte säljs eller på annat sätt lämnas ut till den som inte fyllt 18 år. Egenkontrollen skall också se till att reklam och marknadsföring uppfyller lagens krav. Rutiner i egenkontrollen skall också upprättas så att personalen informeras och får stöd för att kunna följa lagen och åtföljande föreskrifter. Dokumentet ska alltså beskriva hur detaljhandlaren säkerställer att ålderskontrollen genomförs vid försäljning och utlämnande- även vid distanshandel och automatförsäljning, om sådan verksamhet bedrivs.

Föreskrifterna om egenkontrollprogram föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2015:1) om kontrollköp av folköl, tobaksvanor, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare kompletteras med regler om kontrollköp av tobaksfria nikotinprodukter. Kontrollköp anses inte kunna genomföras på ett tillförlitligt sätt när försäljningen sker genom distansförsäljning. De företag som berörs av regleringen är därmed de som bedriver sin verksamhet från fysiska försäljningsställen

Föreskrifterna om kontrollköp föreslås träda i kraft den 1 november 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag