Yttrande över förslag till föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för företag och föreningar m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för företag och föreningar och förslag om ändring av Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2017:2) om registrering av verklig huvudman.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. En elektronisk ansökan eller anmälan får ges in till Bolagsverket genom verkets e-tjänster på samma sätt som idag. Denna möjlighet kompletteras med att det också ska vara möjligt att anmäla uppgifter direkt till Bolagsverket genom en tjänsteleverantör som är ansluten till Bolagsverkets maskinella gränssnitt för överföring av uppgifter, t.ex. Bolagsverkets API:er för registrering. Vidare föreslås att endast sådana avancerade och kvalificerade elektroniska underskrifter som definieras i artikel 3 i eIDAS-förordningen ska tillåtas. Med detta avses en automatiserad process för kontroll (verifiering) och bekräftelse av om den elektroniska underskriften är giltig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag