Yttrande över förslag till föreskrifter om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser införandet av nya föreskrifter om generellt tillstånd vid utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en viss mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för demonstration, utvärdering, utställning, underhåll, reparation samt efter underhåll, reparation eller demonstration. Enligt förslaget till nya föreskrifter ska nuvarande föreskrifter på området upphävas;

  • Föreskrifter (TFS 2012:9) om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för demonstration, utvärdering och utställning,
  • Föreskrifter (TFS 2012:10) om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en viss mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för underhåll eller reparation,
  • Föreskrifter (TFS 2012:11) om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en viss mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) efter underhåll, reparation eller demonstration i Sverige.

Vad gäller ML[1]3–ML12, ML14–ML17 och ML19–ML21 kommer det nya generella tillståndet vara i överensstämmelse med de nu gällande generella tillstånden.

När det gället ML13 kommer all krigsmateriel omfattas, vilket även de nuvarande generella tillstånden gör med undantag för demonstration, utvärdering och utställning som inte omfattar pansarplåt med en dimension som överstiger 1 x 1 m. ML13 är därmed något mer omfattande i det nya generella tillståndet.

Avseende ML1 och ML2 kommer ingen materiel att omfattas. Samtliga nuvarande generella tillstånd omfattar all krigsmateriel enligt ML1 och ML2. Det nya generella tillståndet har därmed, i denna del, en mycket snävare omfattning än de nu gällande föreskrifterna.

När det gäller ML18 omfattas ingen krigsmateriel av det nya generella tillståndet. Detta är i överensstämmelse med TFS 2012:9 (demonstration, utvärdering och utställning). Vad gäller
TFS 2012:10 och TFS 2012:11 omfattas hela ML18, vilket innebär att det nya generella tillståndet har en snävare omfattning än dessa.

I och med ändringen i krigsmateriellagen den 15 april 2018 krävs numer alltid tillstånd för att få tillhandahålla krigsmateriel oaktat att man har ett tillstånd att tillverka samma materiel. Det nya generella tillståndet föreskriver därför att tillhandahållandetillstånd enligt 4 § numer alltid krävs. Ett undantag från detta har dock gjorts för de tillståndshavare som har gällande tillstånd enligt äldre lagstiftning.

Det införs ett villkor om att den krigsmateriel som förs ut ur landet och det tekniska bistånd som lämnas med stöd av detta tillstånd för demonstration, utvärdering, utställning, underhåll eller reparation ska återföras till Sverige, såvida den inte har förbrukats. Det införs ett villkor om att användaren ska föra en förteckning över den materiel och det tekniska bistånd som återförts till landet. Förteckningen ska innehålla motsvarande uppgifter och bevarandekrav som föreskrivs i 20 a § andra och tredje stycket krigsmateriellagen för överföringar inom EES.

[1] Det saknas förklaring av förkortningen ML, men Regelrådet kan konstatera att det i dokument, publicerade på webben i ämnet, finns uppgifter om att det både kan vara militär lista eller krigsmaterielförtecknings beteckningar.