Yttrande över förslag till föreskrifter om förbud på viss vadhållning för att motverka manipulation av resultat inom sport samt rapportering av registrerad misstänkt manipulation

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Spelinspektionens författningsförslag avser förbud mot vadhållning på individuella regelbrott, förlust av delmoment (till exempel att inte göra mål, att inte vinna ett game, att inte ta poäng, att göra övertramp eller riva en ribba) och vadhållning på minderårigas individuella prestationer.

I 12 kap 1 § Lotteriinspektionens föreskrifter (LIFS 2018:8) om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet framgår att ett spelsystem ska ha en funktion för att upptäcka förekomsten av spelfusk och otillåtet samarbete mellan spelare, försök till spelfusk och otillåtet samarbete mellan spelarna samt andra överträdelse av användarvillkor och spelregler. Enligt 8 kap. 1 § tredje stycket samma föreskrift ska det kunna skapas en rapport i ett spelsystem om misstänkt manipulation av resultat inom sport som utgör objekt för vadhållning.

I författningsförslaget, som nu remitteras, föreslås hur registrerade händelser i form av en rapport avseende misstänkt manipulation av resultat ska skickas till Spelinspektionen, vilken information som ska rapporteras och hur ofta sådan rapportering ska ske.

Därutöver föreslås att föreskrifterna ska begränsas till tillhandahållande av vadhållning enligt 8 kap. 1 § spellagen (2018:1138) på sport som utförs i Sverige.