Yttrande över Spelinspektionens förslag till spelansvarsföreskrifter

Remissen innehåller Spelinspektionens förslag till nya spelansvarsföreskrifter. Det finns redan idag existerande bestämmelser, som Spelinspektionen nu har sett över med utgångspunkt i erfarenheter från myndighetens arbete med tillämpningen av spelansvarsföreskriften. Föreskriften gäller för den som har licens enligt spellagen. Följande nya och ändrade bestämmelser föreslås: Utbildning Det föreslås ett tillägg att den utbildning som licenshavarna ska ha, ska minst utgå... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-spelinspektionens-forslag-till-spelansvarsforeskrifter/

Yttrande över förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet

De nu gällande tillfälliga undantagen från vissa tekniska krav föreslås tas bort. Dessa undantag innebär att aktörer som har en omsättning under fem miljoner kronor och tillhandahåller bingo av tillfällig karaktär inte behöver uppfylla kraven på slumpvalsgeneratorer (Spelinspektionens beslut, mars 2019) samt att lotterier som inte tillhandahålls online och s.k. hallbingo med en omsättning under 50 miljoner kronor per år... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-nya-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-tekniska-krav-samt-ackreditering-av-organ-for-den-som-ska-kontrollera-prova-och-certifiera-spelverksamhet/

Yttrande över Spelinspektionens föreskrifter om ansökan om licens och tillstånd

I remissen ingår Spelinspektionens förslag till nya föreskrifter om ansökan om licens och tillstånd till innehav av spelautomater. Uppgifter kommer enligt förslaget även fortsättningsvis att behöva lämnas i ansökningsblanketten, men färre handlingar kommer att behöva lämnas in. Kravet på vidimering av handlingar tas också bort, utom när det gäller vidimerad kopia av pass, som fortfarande ska bifogas ansökan. Handlingar som... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-spelinspektionens-foreskrifter-om-ansokan-om-licens-och-tillstand/

Yttrande över förslag till föreskrifter om förbud på viss vadhållning för att motverka manipulation av resultat inom sport samt rapportering av registrerad misstänkt manipulation

Spelinspektionens författningsförslag avser förbud mot vadhållning på individuella regelbrott, förlust av delmoment (till exempel att inte göra mål, att inte vinna ett game, att inte ta poäng, att göra övertramp eller riva en ribba) och vadhållning på minderårigas individuella prestationer. I 12 kap 1 § Lotteriinspektionens föreskrifter (LIFS 2018:8) om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-forbud-pa-viss-vadhallning-for-att-motverka-manipulation-av-resultat-inom-sport-samt-rapportering-av-registrerad-misstankt-manipulation/

Alla nyheter