Yttrande över förslag till föreskrifter om förebyggande av och behandling vid undernäring

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget innebär att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:10 om förebyggande av och behandling vid undernäring ersätts av en ny författning.

Enligt förslaget införs det nu krav på rutiner för att bedöma risk för undernäring.

I nuvarande föreskrifter framgår att socialnämnden och den som beslutar om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska säkerställa att berörda utförarverksamheter har rutiner för hur undernäring ska förebyggas, hur risker för undernäring ska upptäckas och hur och när hälso- och sjukvården ska kontaktas för en be-dömning av näringstillståndet vid misstanke om undernäring hos en enskild. I författnings-förslaget tydliggörs det nu att det är den som bedriver verksamhet enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och LSS som ska fastställa rutinerna.

Det bakomliggande förslaget

Förslag