Yttrande över förslag till föreskrifter om förebyggande av behandling vid undernäring

Remissen innehåller Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter om förebyggande av och behandling av undernäring. Syftet med föreskrifterna anges vara att undernäring ska förebyggas alternativt upptäckas och behandlas i ett så tidigt skede som möjligt. Förslaget innebär att vårdgivare ska fastställa rutiner för när och hur en utredning av näringstillståndet ska göras. Vidare ska vårdgivaren fastställa rutiner för hur undernäring ska förebyggas och behandlas. De som berörs av förslaget är de som bedriver verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, de som bedriver hemtjänst och särskilda boendeformer inom såväl Landsting som enskilda näringsidkare.

Taggar:

Undernäring