Yttrande över förslag till föreskrifter om hantering och genomförande av digitala nationella prov

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen avser Skolverkets förslag till föreskrifter om hanteringen och genomförande av digitala nationella prov i Skolverkets så kallade digitala provtjänst. Skolverkets digitala provtjänst är en helhetslösning för förberedelse, genomförande och bedömning av digitala nationella prov. Systemet utgör en elektronisk samverkan mellan huvudmän, skolenheter och Skolverket, vilket ger möjlighet till överföring av uppgifter, säker inloggning, provgenomförande, bedömning och resultathantering i en webbaserad provplattform. Skolverkets förslag till föreskrifter berör följande områden:

  • Tekniska krav.
  • Överföring av användaruppgifter för tillgång till Skolverkets digitala provtjänst.
  • Ett rättssäkert och likvärdigt provgenomförande.
  • Möjligheten att genomföra digitala nationella prov efter föreskriven provtidpunkt.
  • Hantering och förvaring av elevlösningar och andra uppgifter i pappersformat.
  • Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

I samband med arbetet med föreskrifterna om hantering och genomförande av digitala nationella prov har Skolverket även tagit fram förslag avseende ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov.

Det bakomliggande förslaget

Förslag