Yttrande över förslag till föreskrifter om hanteringsåtgärder för jätteloka och jättebalsamin

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Naturvårdsverkets föreslår nya föreskrifter om hanteringsåtgärder för de invasiva främmande arterna jätteloka och jättebalsamin. Länsstyrelserna ska upprätta hanteringsåtgärdsplaner för utrotning, populationsbegränsning eller inneslutning samt se till att åtgärder vidtas. Föreskrifterna delar in landet i två olika hanteringsområden där länsstyrelserna i landets norra delar ska vidta åtgärder som syftar till utrotning. I övriga delar av landet överlåts valet av åtgärder till länsstyrelsen, dock ska åtgärder som syftar till utrotning prioriteras i områden som omfattas av områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken, bostads- och rekreationsområden samt områden kopplade till arternas största spridningsvägar

eller andra områden med höga naturvärden.