Yttrande över förslag till föreskrifter om information innan ett tidsbestämt avtal om leverans av el löper ut

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget reglerar vilken information som ska lämnas om konsekvenserna av att ett tidsbestämt elavtal upphör, vilket tidigare endast reglerats i tillsynsbeslut. Elhandlaren ska informera kunden om att den kommer att vara kvar som kund hos elhandlaren, även efter att avtalet har löpt ut om inte någon annan elhandlare övertar leveransen av el. Vidare ska informationen innehålla uppgifter om avtalstyp, uppsägningstid, bindningstid och priset för det nya avtalet. Priset ska anges i öre/kWh grundat på den totala kostnad som kunden betalar till elhandlaren för sin elanvändning.

Utöver detta ställs krav på att informationen ska vara skriftlig och lämnas samlad i ett särskilt meddelande till kunden.

Taggar:

elavtal