Yttrande över förslag till föreskrifter om installation och besiktning av taxameterutrustning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen avser förslag till ändringar av bestämmelser i föreskrifter (STAFS 2006:19) om installation och besiktning av taxameterutrustning. Ändringarna införs i nya föreskrifter varvid STAFS 2006:19 upphävs.

En särskild paragraf med definitioner införs för att bland annat klargöra gränsen för då taxametern eller tillsatsanordningen förändras så mycket att de anses utgöra nya produkter samt förtydliga tekniska termer vars betydelse inte är känd för alla som tar del av föreskrifterna.

Flera ändringar innebär att det preciseras vilka krav som gäller i fråga om besiktning, plombering och kontrollrapport vid demontering av taxameterutrustning.

Besiktningens omfattning tydliggörs på så sätt att den till en del ska avse endast granskning av märkning och dokumentation. Det föreslås även att besiktningen utvidgas till att avse sådan granskning vid samtliga installationer.

Några ändringar innebär att plombering inte behöver göras i samma utsträckning som framgår av de nu gällande föreskrifterna. Förutsättningarna utökas för plombering när det gäller fastsättning i fordonet av enhet/enheter med ackumuleringsregistren och bestämmelsen förtydligas. Några bestämmelser om plombering tas bort, bland annat eftersom de inte fyller någon särskild funktion för besiktningsorganens del. Vissa bestämmelser om plombering ändras i syfte att de ska vara teknikneutrala och några anpassas så att de bland annat i fråga om identifikation ska omfatta även annan mekanisk plombering än sådan som utförs med plomberingsverktyg. Viss detaljreglering om utseendet på plomberingsmärket upphävs.

Det införs ett krav på årligt intervall för kontrollen av att mätsträckan, den utrustning som används för att bestämma registrering av använd tid samt den utrustning som används för att bestämma vägtal uppfyller kraven vad avser mätnoggrannhet. Den bestämmelse som handlar om att besiktningsorganet ska ha tillgång till information om och utbildning för tekniska förändringar av taxameterutrustning, utvidgas till att även omfatta felfunktioner hos utrustningen.

Arkiveringstiden för kontrollrapporterna förkortas från tio år till sju år från utgången av det kalenderår när besiktningen genomfördes för att bättre stämma överens med den tid som gäller för bevarande av räkenskapsinformation.

Det förtydligas genom en ny bestämmelse att ett besiktningsorgan ska ackrediteras som kontrollorgan av en närmare angiven typ (A, B eller C), vilken utgör en beteckning för den nivå av oberoende som ska gälla för besiktningsorganets verksamhet.

En av ändringarna föreslås för att uppnå enhetlighet i förhållande till andra föreskrifter och upplysningar i två av bestämmelserna tas bort då de inte bedöms fylla någon särskild funktion.

Det bakomliggande förslaget

Förslag