Yttrande över förslag till föreskrifter om investeringsstöd och projektstöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om investeringsstöd och projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. De föreslagna föreskrifterna reglerar bland annat stödvillkor, ersättningsformer och regler kring hur ansökningar ska göras och vad de ska innehålla.

Det bakomliggande förslaget

Förslag