Yttrande över förslag till föreskrifter om jägares leveranser av små mängder vildsvin och kött av vildsvin

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Livsmedelsverket föreslår nya föreskrifter innebärande att det, till skillnad från i dag, ska bli möjligt för jägare att leverera små mängder vildsvin och kött av vildsvin direkt till slutkonsumenter och till lokala detaljhandelsanläggningar som levererar direkt till slutkonsumenter. För att en jägare ska få leverera direkt till slutkonsument föreslås krav på att jägaren genomgått en särskild utbildning och beviljats tillstånd av länsstyrelsen. En jägare med tillstånd föreslås få leverera 10 vildsvin samt kött av 10 vildsvin direkt till slutkonsumenter. Jägare utan sådant tillstånd föreslås få leverera 75 vildsvin till lokala
detaljhandelsanläggningar som levererar direkt till slutkonsumenter. Innan vildsvin eller kött av vildsvin får levereras till slutkonsumenter måste vildsvinet ha provtagits och analyserats för trikiner och har det nedlagts i Västmanlands, Uppsala eller Gävleborgs län ska det även ha provtagits och analyserats för cesium-137. Vidare föreslås krav på spårbarhet och information till slutkonsumenter samt vissa krav på dokumentation. Alla separata delar av vildsvinets slaktkropp ska vara märkta med såväl vildsvinets löpnummer som jägarens unika kod, eller i förekommande fall den lokala detaljhandelsanläggningens unika kod. Jägaren ska tilldelas en unik kod i samband med beviljande av tillstånd att leverera vildsvin och kött av vildsvin direkt till slutkonsumenter. De lokala detaljhandelsanläggningarna ska tilldelas en unik kod i samband med att de anmäler verksamheten till kontrollmyndigheten. I samband med leverans ska leverantören ge slutkonsumenten tillgång till de analysresultaten för trikiner och cesium-137.
Jägaren ska bevara dokumentation om vildsvinet levererats som primärprodukt eller kött, löpnummer, län för nedläggning av vildsvinet samt analysresultat för trikiner och, i förekommande fall, cesium-137 i tre år, liksom de lokala detaljhandelsanläggningar som tar emot leveranser som dessutom ska bevara uppgifter om datum för mottagandet och jägarens namn och kontaktuppgifter. Länsstyrelsen föreslås som kontrollmyndighet. Följdändringar föreslås i Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien.