Yttrande över förslag till föreskrifter om konto- och värdefackssystem

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

En ny föreskrift föreslås till följd av krav i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015:849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG – det så kallade fjärde penningtvättsdirektivet.

Förslaget avser hur institut ska ge tillgång till uppgifter i konto- och värdefackssystemet, det vill säga vilka kommunikationssätt som ska användas. Vidare att institut ska lämna svar på mottagna förfrågningar inom tio sekunder, att institut normalt ska ha uppkoppling till tjänsten varje dag kl. 04-23 och att längre planerade avbrott för service ska anmälas minst fem arbetsdagar i förväg till Skatteverket. Att tekniska nycklar och certifikat ska utbytas med Skatteverket och att de ska förvaras oåtkomliga för obehöriga. Vidare regleras hur autentisering och auktorisering görs samt att både frågor och svar ska loggas av såväl myndigheter som institut och sparas i fem år.