Yttrande över förslag till föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2016:1) om kontroll av ekologisk produktion anpassas till EU:s förordning 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 834/2007 samt till gjorda ändringar i lagen (2013:363) respektive förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion.

De föreslagna ändringarna i förordning (LIVSFS 2016:1) om kontroll av ekologisk produktion innebär bland annat att Livsmedelsverkets möjlighet att delegera uppgifter till kontrollorgan utvidgas. Ändringarna i lagen (2013:363) medför att Livsmedelsverket, avseende kontrollorgans beslut, intar partsställning i domstol och ges klagorätt över länsstyrelsens beslut.

I övrigt avser ändringarna följande:

En anmälan till certifieringssystemet ska ske till Livsmedelsverket istället för till ett kontrollorgan.

För att undvika dubbelreglering (i nationella föreskrifter och i EU:s förordning) tas nuvarande reglering bort gällande bland annat skyldigheten för aktörer att anmäla sig till certifierings-systemet. En upplysningsbestämmelse om anmälningsplikten i artikel 34.1 förordningen (EU) 2018/848 införs. En ny upplysningsbestämmelse förslås också om undantag från anmälningsplikt och skyldighet att inneha ett certifikat för aktörer som säljer färdigpackade ekologiska produkter direkt till slutkonsument. Upplysningsbestämmelsen om krav på ackreditering och standard för kontrollorgan tas bort, då det framgår direkt av EU:s förordning 2018/848.

Kontrollorgan som vill utföra kontrolluppgifter inom ekologisk livsmedelsproduktion ska ansöka hos Livsmedelsverket om att få kontrolluppgifter delegerade till sig avseende en eller flera av de produktkategorier som framgår av del I i bilaga VI till förordning (EU) 2018/848.

Ett kontrollorgan ska låta samtliga prover som tas i kontrollen analyseras av ett laboratorium som Livsmedelsverket har utsett enligt artikel 37.1 i förordning (EU) 2017/625. Nuvarande bestämmelser om ackrediterade laboratorier tas bort.

Ett kontrollorgans skyldighet att omedelbart meddela den ansvariga kontrollmyndigheten när kontrollorganet upptäcker allvarlig överträdelse eller en överträdelse med långvarig verkan tas bort.

Enligt nu gällande föreskrifter ska ett kontrollorgan årligen lämna ett antal uppgifter till Livsmedelsverket. De statistiska uppgifter som ska lämnas om ekologisk produktion regleras i en bilaga till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/723 om tillämpnings-föreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller den standardiserade förlaga som ska användas i medlemsstaternas årliga rapporter. Livsmedelsverket behöver också få in uppgifter om ekologisk industriell produktion fördelad på typ av verksamhet. Föreskriften ändras därför så att ett kontrollorgan årligen till Livsmedelsverket ska lämna uppgifter om ekologisk industriell produktion fördelad på typ av verksamhet och de uppgifter som anges i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2019/723. Ett kontrollorgan ska därutöver på begäran av Livsmedelsverket lämna de ytterligare uppgifter som myndigheten efterfrågar för att kunna slutföra sammanställningen.

Nuvarande föreskrifter innebär att Livsmedelsverket får delegera offentlig kontroll till kontrollorganen. Förordning (EU) 2018/848 uppställer dock striktare krav vid delegation, vilket innefattar att Livsmedelsverket minst en gång per år ska genomföra revision av kontroll-organen. Det regleras därför att ett kontrollorgan ska lämna de uppgifter och handlingar som Livsmedelsverket efterfrågar vid genomförande av revision av ett kontrollorgan.

Till följd av ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion föreslås att ett kontrollorgan ska lämna de uppgifter och handlingar som Livsmedelsverket efterfrågar vid överklagande av beslut enligt 30 § andra stycket lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och i egenskap av motpart enligt 30 § tredje stycket i samma lag.

Enligt förordning (EU) 2018/848 får endast aktörer som säljer färdigförpackade ekologiska produkter direkt till slutkonsument undantas från anmälningsplikt och från skyldighet att inneha ett certifikat. En reglering införs i enlighet med artikel 35.8 i förordning (EU) 2018/848 så att aktörer som i en mindre omfattning säljer oförpackade livsmedel direkt till slutkonsument inte behöver inneha ett certifikat.

Det bakomliggande förslaget

Förslag