Yttrande över förslag till föreskrifter om mätning, fakturering och tillhandahållande av information om bortförd värmeenergi (fjärrkyla)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen avser i huvudsak förslag till definitioner och bestämmelser om mätning och beräkning av energianvändning hos slutkunder, liksom om insamling av mätvärden och vad som avses med fjärravläsbara mätsystem och mätutrustning. Vidare införs bestämmelser avseende fakturering och tillhandahållande av information om exempelvis energianvändningen och energiprestanda samt andelen förnybar energi i fjärrkylesystem.

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

värmeenergi