Yttrande över förslag till föreskrifter om mätsystem för mätning av överförd el och mätare för aktiv elenergi

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om mätsystem för mätning av överförd el och föreskrifter om mätare för aktiv elenergi som ersätter nu gällande föreskrifter (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:9) om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi och föreskrifter (STAFS 2016:4) om mätare för aktiv elenergi.

Förslaget avseende STAFS 2009:8 och STAFS 2009:9 omfattar bland annat följande ändringar:

 • Det tillämpningsområde som gällt för STAFS 2009:9 utvidgas genom att gränsen på 63 A tas bort. Till följd av detta införs nya provpunkter för elmätare kategori 1 och det största tillåtna felet skärps för elmätare kategori 1 över 63 A som godkänts mot de föreskrifter som genomför mätinstrumentdirektivet. En ytterligare konsekvens är att största tillåtna fel i tabell 2 i bilagan till STAFS 2009:9 ska avse även elmätare kategori 1 över 63 A som inte godkänts mot föreskrifterna som genomför mätinstrumentdirektivet.
 • Det införs en beslutsregel vid kontroll relaterad till mätosäkerhet för samtliga kategorier av mätsystem.
 • Kravet på att en sammanställning av kontrollrapporter vid statistisk kontroll ska bevaras tas bort.
 • Ett krav på spårbarhet införs för den utvärdering som ska göras av elmätare (kategori 3-5) och mättransformatorer (kategori 2-5).
 • Bestämmelsen om normala driftförhållanden för mätsystemkategori 2–5 ändras så att den ytterligare förtydligar hur de normala driftförhållandena ska bestämmas.
 • Ett kontrollorgan, som är ackrediterat av ett annat ackrediteringsorgan än Swedac och som avser att utföra kontroller, ska informera Swedac bland annat om detta.
 • Flera ytterligare ändringar föreslås för att skapa enhetlighet i regleringen, bland annat vad gäller täckningssannolikhet och förhållandet mellan mätosäkerhetens storlek och största tillåtna fel.
 • STAFS 2009:8 och STAFS 2009:9 slås ihop till en ny grundförfattning med en annan struktur och annan rubriksättning än nuvarande reglering.
 • Flera bestämmelser har justerats språkligt eller förtydligats utan att det innebär några ändringar i sak.

Förslaget avseende STAFS 2016:4 omfattar bland annat följande ändringar:

 • Tillämpningsområdet ändras på så sätt att gränsen på 63 A tas bort och de tvingande kraven blir i stället tillämpliga för alla elmätare i kategori 1 och 2.
 • Kraven i fråga om temperaturgränser ändras på så sätt att de endast omfattar öppna placeringar och för övriga placeringar ska elmätaren klara de temperaturförhållanden i vilka den avses användas.
 • De krav på elmätare och ibruktagande av elmätare som har koppling till lagen (2014:267) om energimätning i byggnader, ändras till att även avse lokaler.
 • En ny grundförfattning införs med en annan struktur än nuvarande reglering.
 • Flera ändringar görs i fråga om disposition och språk.

Det bakomliggande förslaget

Förslag