Yttrande över förslag till föreskrifter om mätsystem för mätning av överförd el och mätare för aktiv elenergi

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Innehåll förslaget

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om mätsystem för mätning av överförd el och föreskrifter om mätare för aktiv elenergi som ersätter nu gällande föreskrifter (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:9) om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi och föreskrifter (STAFS 2016:4) om mätare för aktiv elenergi.

Förslaget avseende STAFS 2009:8 och STAFS 2009:9 omfattar bland annat följande ändringar:

 • Det tillämpningsområde som gällt för STAFS 2009:9 utvidgas genom att gränsen på 63 A tas bort. Till följd av detta införs nya provpunkter för elmätare kategori 1 och det största tillåtna felet skärps för elmätare kategori 1 över 63 A som godkänts mot de föreskrifter som genomför mätinstrumentdirektivet. En ytterligare konsekvens är att största tillåtna fel i tabell 2 i bilagan till STAFS 2009:9 ska avse även elmätare kategori 1 över 63 A som inte godkänts mot föreskrifterna som genomför mätinstrumentdirektivet.
 • Det införs en beslutsregel vid kontroll relaterad till mätosäkerhet för samtliga kategorier av mätsystem.
 • Kravet på att en sammanställning av kontrollrapporter vid statistisk kontroll ska bevaras tas bort.
 • Ett krav på spårbarhet införs för den utvärdering som ska göras av elmätare (kategori 3-5) och mättransformatorer (kategori 2-5).
 • Bestämmelsen om normala driftförhållanden för mätsystemkategori 2–5 ändras så att den ytterligare förtydligar hur de normala driftförhållandena ska bestämmas.
 • Ett kontrollorgan, som är ackrediterat av ett annat ackrediteringsorgan än Swedac och som avser att utföra kontroller, ska informera Swedac bland annat om detta.
 • Flera ytterligare ändringar föreslås för att skapa enhetlighet i regleringen, bland annat vad gäller täckningssannolikhet och förhållandet mellan mätosäkerhetens storlek och största tillåtna fel.
 • STAFS 2009:8 och STAFS 2009:9 slås ihop till en ny grundförfattning med en annan struktur och annan rubriksättning än nuvarande reglering.
 • Flera bestämmelser har justerats språkligt eller förtydligats utan att det innebär några ändringar i sak.

Förslaget avseende STAFS 2016:4 omfattar bland annat följande ändringar:

 • Tillämpningsområdet ändras på så sätt att gränsen på 63 A tas bort och de tvingande kraven blir i stället tillämpliga för alla elmätare i kategori 1 och 2.
 • Kraven i fråga om temperaturgränser ändras på så sätt att de endast omfattar öppna placeringar och för övriga placeringar ska elmätaren klara de temperaturförhållanden i vilka den avses användas.
 • De krav på elmätare och ibruktagande av elmätare som har koppling till lagen (2014:267) om energimätning i byggnader, ändras till att även avse lokaler.
 • En ny grundförfattning införs med en annan struktur än nuvarande reglering.
 • Flera ändringar görs i fråga om disposition och språk.

Det bakomliggande förslaget

Förslag