Yttrande över förslag till föreskrifter om nätutvecklingsplaner för distributionsnätsföretag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Distributionsnätsföretagen har en skyldighet att ta fram en plan vartannat år för hur nätverksamheten ska utvecklas (nätutvecklingsplan) och offentliggöra planen. Förslaget innehåller detaljerade regler kring innehåll i och offentliggörandet av nätutvecklingsplanerna. Syftet med nätutvecklingsplaner är bland annat att tidigt fånga upp om elnäten kan utvecklas för att möta behoven framåt. Regelrådet kan konstatera att förslagsställaren på ett godtagbart sätt har redovisat samtliga punkter i sin konsekvensutredning.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag