Yttrande över förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen avser förslag till nya föreskrifter (SSMFS-KÄKA) och uppges i första hand vara en vidareutveckling av samt ersätta stora delar av de bestämmelser som ingår i 6 kap. SSMFS 2008:1. SSMFS-KÄKA innehåller bland annat förslag till bestämmelser som tydliggör vem som ansvarar för vad i förhållande till kärntekniklagen respektive strålskyddslagen när det gäller omhändertagande av kärntekniskt avfall samt att det är verksamhetsutövarnas högsta ledning som ansvarar för resurs-tilldelning, ledning och styrning som leder till att kärntekniskt avfall tas om hand utan onödigt dröjsmål.

Förslaget omfattar bland annat krav på planering och planer för omhändertagande av kärntekniskt avfall samt för ledning och styrning av planeringen. Vidare omfattar förslaget krav på indelning av kärntekniskt avfall i identitetsmärkta avfallsposter, härledning av acceptanskriterier och mottagningskontroll samt framtagande av avfallsbeskrivningar och kontroll av tillverkade avfallsposter och register.

Det bakomliggande förslaget

Förslag