Yttrande över förslag till föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska anmälas eller utses

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska anmälas eller utses samt upphävande av föreskrifter för organ utsedda för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse under avtal om ömsesidigt erkännande (STAFS 2002:5), föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ samt föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:6) om anmälda organ inom vissa områden.

Förslaget innebär att tre föreskrifter ersätts av en ny föreskrift som innehåller allmänna krav på utsedda och anmälda organ, oavsett verksamhetsområde. I övrigt innebär förslaget i huvudsak följande. Bestämmelser som inte längre anses relevanta har tagits bort. Definitionerna har setts över varvid en del har tagits bort och några nya föreslås. En del bestämmelser har formulerats om antingen med syftet att göra dem lättare att förstå, eller för att kunna tillämpas oavsett verksamhetsområde.

Ytterligare bestämmelser, om interna ackrediterade organ, föreslås flyttas till en annan av Swedacs föreskrifter. Det föreslås flera nya rubriker och en delvis ny disposition av bestämmelserna. En del nya bestämmelser införs. Till exempel införs en bestämmelse om informationsskyldighet för utsedda organ och krav på att anmälda organ ska uppfylla tilläggskraven i EA-2/17 M: 2020.[1] Vidare föreslås bestämmelserna om hur man ansöker om att bli anmält och utsett organ, samt vad ansökan ska innehålla, få delvis nya lydelser.

[1] European Accreditation Policy for the Accreditation of Organic Production Certification.

Det bakomliggande förslaget

Förslag