Yttrande över förslag till föreskrifter om översiktsplan

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Boverket har tagit fram förslag till föreskrifter för översiktsplaner som preciserar kraven i 2 kap. 5 c § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Denna föreskriver att översiktsplaner ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Förslaget till föreskrifter består till största delen av tabeller med kategorier och beskrivningar av dessa. Det rör bl.a. identifikation av

  • utvecklingsinriktning (av bebyggelse, kommunikationer och grön- och blåstruktur)
  • mark- och vattenanvändning (ett 60-tal kategorier, t.ex. bostäder, transporter, jordbruk, fiske och totalförsvar)
  • riksintressen enligt miljöbalken (ett 20-tal kategorier, t.ex. energiproduktion, vattenförsörjning, friluftsliv och kulturvärden)
  • hur miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken ska följas (t.ex. för havsmiljö, omgivningsbuller, luft- och vattenkvalitet) och
  • bostadsförsörjning

Bestämmelserna riktar sig till kommunerna och föreslås träda i kraft den 1 maj 2024.

Det bakomliggande förslaget

Förslag