Yttrande över förslag till föreskrifter om rapportering av betalningstider

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Rapporteringsskyldiga företag enligt bestämmelserna i lagen (2022:70) och förordningen (2022:139) om rapportering av betalningstider föreslås göra detta via inrättad e-tjänst på Bolagsverket, där även uppgifter om leverantörers storlekskategori, hämtade från Statistiska centralbyråns allmänna företagsregister, ska tillhandahållas.

Det bakomliggande förslaget

Förslag