Yttrande över förslag till föreskrifter om redovisning av elnätsverksamhet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen avser nya föreskrifter om redovisning av elnätsverksamhet som ska ersätta nuvarande föreskrifter (EIFS 2012:4) om redovisning av nätverksamhet.

I bestämmelserna om resultat- och balansräkning hänvisas till årsredovisningslagen i stället för att i föreskriften specificera alla poster som respektive rapport ska innehålla. Vad gäller bestämmelsen om resultaträkningens uppställning finns den numera i förordning om redo-visning av nätverksamhet (1995:1145).

Bestämmelserna i kapitel tre har anpassats efter de nya reglerna i ellagen (1997:857) om regionnätsområden genom att använda nya begrepp så som områdeskoncession utan en lägsta tillåtna spänning, områdeskoncession med en lägsta tillåtna spänning och nätkoncession för linje.

I samma kapitel har det även tillkommit fyra nya bestämmelser där anpassning till föreskriften för transmissionsnätet gjorts avseende den särskilda rapporten och noterna för eldistributions- och elproduktionsanläggningar. Tidigare har det saknats bestämmelser för transmissionsnäten som har redovisat i enlighet med bestämmelserna om regionnät. I förslaget delas uppgifterna upp i en paragraf per nättyp. Detsamma gäller den särskilda rapporten, men där har även ett antal uppgifter lagts till avseende transmissionsnäten:

 • Intäkter som uppstått med anledning av avtal som avses i 4 kap. 9b § ellagen
 • Kostnader för nätkapacitetsreserv
 • Kostnader för energiersättning för minskade nätförluster
 • Kostnader för motköp
 • Kostnader för transitering genom tredje land
 • Kostnader för systemdrift, primärreglering och störningsreserv
 • Kostnader för anläggningsavgifter
 • Kostnader uppkomna på grund av internationella regelverk
 • Kostnader som uppstått med anledning av avtal som avses i 4 kap. 9b § ellagen

Kostnader för nätkapacitetsreserv har lagts till som en ny uppgift även för lokal och regionnät. Detta för att harmonisera med de uppgifter som Energimarknadsinspektionen använder i regleringen men även för att företagen ska kunna få en rättvisande kostnadsbild i sin redovisning.

I bestämmelserna som reglerar den särskilda rapporten har vissa uppgifter lagts till som redan idag rapporteras in till Energimarknadsinspektionen, trots att det inte krävs enligt den nuvarande föreskriften. För områdeskoncession utan en lägsta tillåtna spänning avseende lokalnät har följande uppgifter lagts till:

 • Utmatad energi i gränspunkt (MWh)
 • Inmatad energi från alla elproduktionsanläggningar (MWh)
 • Inmatad energi från mikroproduktionsanläggningar (MWh)
 • Antal abonnemang i inmatningspunkt från småskaliga
 • elproduktionsanläggningar exklusive mikroproduktionsanläggningar
 • Antal abonnemang i inmatningspunkt från mikroproduktionsanläggningar

För nätkoncession för linje och områdeskoncession med en lägsta tillåtna spänning avseende regionnät samt transmissionsnäten har följande uppgifter lagts till:

 • Inmatad energi från gränspunkter och alla elproduktionsanläggningar (MWh)
 • Inmatad energi från alla elproduktionsanläggningar (MWh)

I kapitel tre har även ett flertal uppgifter tagits bort på grund av att uppgifterna inte längre behövs eller att de kan fås på annat sätt:

 • Antal abonnenter med avbrott 12–24 timmar-
 • Antal abonnenter med avbrott längre än 24 timmar
 • Antal ersatta abonnenter med avbrott med avbrott 12–24 timmar
 • Antal ersatta abonnenter med avbrott med avbrott längre än 24 timmar
 • Under året producerad energi för att täcka nätförluster (MWh)
 • Varav abonnemang för småskalig produktion fördelat på lågspänning och högspänning (antal)

För nätkoncession för linje och områdeskoncession med en lägsta tillåtna spänning avseende regionnät samt transmissionsnät har följande uppgifter tagits bort:

 • Under året inköpt energi för att täcka nätförluster (MWh)
 • Under året producerad energi för att täcka nätförluster (MWh)
 • Avbrottsfrekvens fördelad på 50–20 kV, 130–70 kV och >130 kV
 • Överföringskostnad per överförd energimängd (öre/kWh)

I kapitel tre har redovisningen av en uppgift ändrats så att det förtydligas vilken information som ska redovisas och där mikroproduktionsanläggningar exkluderas från redovisningen.

Ett förtydligande görs om vilka abonnemang som ska ingå i antal abonnemang i inmatnings-punkt. Vidare har en ändring gjorts när det gäller tomma punkter och huruvida de ska ingå i antalet abonnemang så att det blir tydligt att vilande abonnemang ska ingå i antalet, men att de utrangerade och avslutade abonnemangen inte ska ingå i antalet.

Kapitel fyra avser nya bestämmelser om digital inlämning av årsrapport och revisorsintyg. Handlingarna får lämnas in som en bestyrkt elektronisk kopia om de uppfyller de krav som ställs på avancerad elektronisk underskrift som anges i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Det blir också möjligt att lämna in handlingarna elektroniskt via en e-tjänst.

Det bakomliggande förslaget

Förslag