Yttrande över förslag till föreskrifter om redovisning av gasnätsverksamhet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen avser förslag till nya föreskrifter om redovisning av gasnätsverksamhet som ska ersätta nuvarande föreskrifter (STEMFS 2006:3) om redovisning av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning.

Ett nytt kapitel införs med bestämmelser om digital inlämning av årsrapport och revisorsintyg. Bestämmelsen beskriver det tillvägagångssätt som ska användas för att skicka in handlingarna. En årsrapport och ett revisorsintyg får lämnas in som en bestyrkt elektronisk kopia om det uppfyller de krav som ställs på avancerad elektronisk underskrift som anges i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Det blir också möjligt att lämna in handlingarna elektroniskt via en e-tjänst för årsrapporter.

I kapitel tre finns bestämmelser om årsrapportens utformning. Bestämmelsen om ingångsbalansräkning tas bort från föreskriften.

Därutöver föreslås språkliga och redaktionella ändringar samt borttagande av dubbelregleringar.

Det bakomliggande förslaget

Förslag